A

sk An Artist

Kids Asked, Artists Answered

?

!

Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Sep 1, 2020
Evagelia from Greece asked...
Cool%20Girl_edited.png
...Artist Marianna Jiménez Edwards answered
Mar 2, 2021
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Sep 1, 2020
Carmel from Greece asked...
Cool%20Girl_edited.png
...Artist Maria Theresa Barbist answered
Dec 15, 2020
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Cool%20Girl_edited.png
Sep 1, 2020
Elena from New Jersey asked...
Cool%20Girl_edited.png
...Artist Michael Pollard answered
Feb 7, 2021
Cool%20Girl_edited.png
Sep 1, 2020
Susie from Morristown asked...
Cool%20Girl_edited.png
...Artist Anne Seeman answered
Feb 5, 2021
Cool%20Girl_edited.png
Sep 1, 2020
Jia from New Jersey asked...
Cool%20Girl_edited.png
...Artist Cristina Velazquez answered
Apr 19, 2021